Deklaracja Programowa na II sejmik samorządowy woj. mazowieckiego

DEKLARACJA PROGRAMOWA
NA II SEJMIK SAMORZĄDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Szanowni Państwo Delegaci,
Deklarujemy gotowość do zorganizowanej współpracy w ramach struktur Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego w tworzeniu, realizowaniu i monitorowaniu polityki senioralnej przy uzgodnionym podziale zadań między (1) Uniwersytety Trzeciego Wieku,
(2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
(3) Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów oraz
(4) Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Pełnomocnika ds polityki senioralnej oraz Mazowieckie Centrum Polityki Senioralnej.

Proponujemy trzy inicjatywy do prezentacji i dyskusji panelowej,
jako odpowiedź na część kluczowych wyzwań oraz kontynuację
działań zrealizowanych w roku 2016:
1. Rady Seniorów deklarują udział w inicjatywie
Sieć Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom
2. Rady Seniorów deklarują udział w inicjatywie
Mieszkanie dla Seniora
3. Rady Seniorów deklarują udział w deinstytucjonalizacji
usług społecznych dla seniorów w gminach

Powyższe inicjatywy wychodzą naprzeciw dużemu zróżnicowaniu warunków realizowania polityki senioralnej w gminach Mazowsza. Dynamicznie zwiększająca się populacja Mazowszan 60+/- wymusza wdrażanie sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych obejmujących swym zasięgiem wszystkie struktury Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego, które będą przyczyniały się do wyrównywania szans oferowania i korzystania z innowacji i dobrych praktyk polityki senioralnej przez:

trzy grupy społeczne: (1) osoby samodzielne i aktywne, tzw. go go, (2) osoby częściowo samodzielne i aktywne, wymagające wsparcia, tzw. slow go, (3) osoby niesamodzielne, wymagające wyręczania w wielu funkcjach życiowych i bytowych, tzw. no go
trzy poziomy samorządu: gminny – powiatowy – wojewódzki

Mazowieckie Miejsca Przyjazne Seniorom to rekomendowane przez Rady Seniorów lokalne ośrodki wspierające Promotorów i Partnerów w tworzeniu i rozwoju Kolorowych Kręgów Wsparcia Mazowszan 60+/- korzystających z innowacji lub dobrych praktyk polityki senioralnej.

Sieć Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom będzie stanowiła wsparcie deinstytucjonalizacji usług społecznych dla seniorów w gminach, zwłaszcza poprzez Promotorów zdrowego stylu życia i integracji społecznej.

Skuteczność sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych wymaga współdziałania wszystkich struktur Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego w zakresie:

1. współpracy z pro-senioralnymi organizacjami pozarządowymi, jako Partnerami w tworzeniu koncepcji inicjatyw i realizacji projektów w wybranych obszarach polityki senioralnej

2. rekomendowania lokalnych kandydatów do udziału w inicjatywach i projektach, w tym szkoleniach przygotowujących ich do pełnienia funkcji promotorów innowacji oraz dobrych praktyk polityki senioralnej

3. rekomendowania do certyfikowania Miejsc Przyjaznych Seniorom zapewniających odpowiednie warunki organizacyjno- techniczne realizacji inicjatyw lub projektów

4. wspierania Promotorów i Partnerów w promowaniu i wdrażaniu innowacyjnych oraz dobrych praktyk przez kolorowe kręgi wsparcia Mazowszan 60+/- wspólnie realizujące potrzeby obywatelskie, zdrowotne, integracyjne i pasjonacie

5. uczestniczenia w monitorowaniu i certyfikowaniu Miejsc Przyjaznych Seniorom

Programy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów będą polegały na promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu innowacji oraz dobrych praktyk w czterech obszarach:

1. społeczeństwa obywatelskiego, w tym badania i monitoring sytuacji seniorów; inkubacja, rozwój i profesjonalizacja Rad Seniorów; promowanie inicjatyw typu „Mieszkanie dla Seniora”, obejmujących bezpieczeństwo, adaptacje i zamiany mieszkań w sektorze komunalnym lub spółdzielczym z uwagi na istotne zmiany sytuacji życiowych seniorów

2. zdrowego stylu życia, w tym świadomego korzystania z diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, żywienia, tele-konsultacji, tele-medycyny, e-medycyny, tele-opieki, tele-rehabilitacji, itp.

3. integracji społecznej w zakresie wspierania osób i grup pozostających pod wpływem opresji społecznych, ekonomicznych lub prawnych

4. międzypokoleniowych zainteresowań i pasji na rzecz budowania i pielęgnowania kapitału społecznego, jako fundamentu polityki społecznej.

Programy MPRS będą realizowane przez Partnerów w ramach projektów z grantów samorządowych, rządowych lub pozarządowych.

Zespół Inicjatywny MPRS
Roman Biskupski, r_biskupski@wp.pl +48 664 022 971
Zdzisław Czerwiński, warszawawrs@gmail.com +48 605 350 160
Krzysztof Łebkowski, cyfrowazielonka@gmail.com +48 517 494 315