Posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock z udziałem przedstawicieli MPRS

REALIZACJA ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA
II SEJMIKU SENIORALNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący Rady Seniorów

Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów kontynuuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z Radami Seniorów w celu upowszechniania dotychczasowych rezultatów Samorządowej Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz włączania Rad Seniorów w rekomendowane i przyjęte zadania na rok 2017,.

Kolejne spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Rady Seniorów
Miasta i Gminy Serock z udziałem Krzysztofa Łebkowskiego i Zdzisława Czerwińskiego, reprezentujących Zespół Inicjatywny Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Obrady prowadził przewodniczący Rady Seniorów Zdzisław Hirsz.  Aktualne trendy organizacyjne ruchu senioralnego w kraju i za granicą prezentował Zdzisław Czerwiński, członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Relację z II Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego przedstawił Krzysztof Łebkowski, w tym:

 • inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów wpisujące się w ideę BIGus:
 • ideę wykreowania marki Bezpiecznych Inteligentnych Gminnych usług senioralnych BIGus, której wdrażanie będzie wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.2 wsparcie usług społecznych i usług opieki zdrowotnej
  • budowanie Sieci Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom, przy których będą działały kręgi Wsparcia Mazowszan 60+/- animowane przez promotorów zdrowego stylu życia i usług opieki zdrowotnej oraz promotorów usług społecznych: integracji społecznej, międzypokoleniowych zainteresowań i pasji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • wspieranie inicjatyw Mieszkanie dla Seniora

Przyjęte przez II Sejmik Senioralny wiodące zadania to:

 1. Bezpieczeństwo i jakość usług dla seniorów świadczonych na poziomie lokalnego Samorządu – lider: Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów
 2. Edukacja senioralna, aktywizacja lokalna i międzypokoleniowa – lider: Uniwersytety Trzeciego Wieku
 3. Wsparcie w dotarciu do respondentów badań ankietowanych dotyczących kondycji finansowej seniorów – lider: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4.  Nośnik zmian w polityce senioralnej na poziomie krajowym – lider: Obywatelski Parlament Seniorów

Ponieważ w Radach Seniorów mogą i są reprezentowane podmioty zrzeszające lub działające na rzecz seniorów, jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koła, sekcje i kluby seniorów, stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje samorządowe: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej – stąd uprawnionym jest założenie, że lokalna realizacja głównych zadań przyjętych na Sejmiku powinna być koordynowana przez miejscowe Rady Seniorów.

Kluczowym wyzwaniem jest harmonizowanie działań lokalnych z wojewódzkimi i ogólnopolskimi. Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock opracowała i wdraża Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku i jest zainteresowana udziałem w programach wojewódzkich.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej inicjuje i wspiera działania na skalę wojewódzką, na przykład w 2017 roku po raz pierwszy uruchomiono konkursy dedykowane seniorom, w tym zadanie „realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich”. Na zadanie przewidziano kwotę 650.000 zł. Planowane jest podpisanie min. 13 umów, a wpłynęło 30 wniosków, co świadczy o dużym potencjalne realizacyjnym w tym obszarze. Może to stanowić przesłankę do wnioskowania o zwiększenie środków na rok 2018

Uczestnicy spotkania wyrazili następujące potrzeby:

 • zorganizowanej wymiany informacji, innowacji i dobrych praktyk polityki senioralnej w formie portalu internetowego z zakładkami dla poszczególnych RS oraz kontynuacji cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych MPRS
 •  stałego rozwijania kompetencji Rad Seniorów
 • obligatoryjnego zapewniania samorządowych środków organizacyjno-finansowych na prace i działania Rad Seniorów przez analogię do środków na programy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi przeznaczanych również na realizację zadań samorządu

Kolejnymi punktami porządku spotkania były:

 • Informacja UMiG Serock o etapie na jakim jest realizacja „Koperty Życia” i rehabilitacji dwuzmianowej
 • Udział w korowodzie majowym w dniu 27 maja
 • Przyjęcie zadań do realizacji z Serockiego Programu Strategicznego dla Seniorów
 • Wizyta w Klubie Aktywności Społecznej

/-/ Zdzisław Hirsz /-/ Zdzisław Czerwiński /-/ Krzysztof Łebkowski

Oryginalny tekst na stronie http://seniorzy.mcps.com.pl pod linkiem http://seniorzy.mcps.com.pl/sites/default/files/MPRS-komunikat-Serock-2017.04.12c.pdf