Przyjęcie budżetu na 2017 rok

W dniu 19 grudnia 2016r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do zaproponowanego porządku obrad sesji Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosił zmianę polegającą na wycofaniu z porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał dotyczących nabycia udziałów w działkach nr 242/10 i 244/2 położonych w obrębie Marynino. Po przyjęciu zmienionego porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Uwzględniając wnioski mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock. Ww. projekt uchwały zakładał wprowadzenie dodatkowo dwóch przystanków na żądanie w miejscowości Łacha.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców realizowanymi od 2014r. programami polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (osoby, które ukończyły 55 rok życia), z inicjatywy Burmistrza radni podjęli decyzję o kontynuacji ww. programów polityki zdrowotnej na lata 2017-2018. Programy będą realizowane od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019. W chwili obecnej świadczenia gwarantowane ze względu na limitowanie nie zaspokajają potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji leczniczej, co utrudnia powrót do zdrowia oraz poprawę sprawności. Program zdrowotny będzie stanowił uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ. Do udziału w programie jest uprawniona każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikuje się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

W dalszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w pobliżu pomników przyrody, w związku z prowadzonymi w Zegrzu pracami związanymi z budową oświetlenia drogowego.

W związku z wnioskami sołtysów o zwiększenie diety, Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwrócił się do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety. Ww. projekt uchwały zakłada zwiększenie diety za udział w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji do kwoty 160zł. Dieta będzie również przysługiwała za udział w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 17.500zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w drodze powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe.

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 została dostosowana do projektu WPF na rok 2017, jak również do wprowadzonych zmian w budżecie w 2016 roku.  Dokonano zmiany w załączniku nr 2 poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Warszawskiej w m. Serock- Wierzbica” o łącznych nakładach finansowych 7.470.000zł, które będą realizowane w latach 2016-2017 w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone o kwotę 1.153.493zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 992.369zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 161.124zł.


Kulminacyjnym punktem porządku obrad sesji było jednomyślne przyjęcie przez Radę Miejską Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 oraz Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2017 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej
w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oraz projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.


W dalszej części sesji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016r., jak również plan pracy Komisji na 2017r., który został jednomyślnie przyjęty przez Radę Miejską.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku. [tekst:  https://www.serock.pl]

W załączeniu Projekt budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r.