V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

24 listopada 2017 r. odbył się V Kongres Organizacji Senioralnych w Drobinie (pow. płocki), tematem przewodnim tegorocznego kongresu była międzysektorowa współpraca na rzecz społeczności senioralnych obejmujących prosenioralne organizacje obywatelskie, wrażliwe społecznie samorządy lokalne oraz pełniące rolę konsultacyjną i inicjatywną Rady Seniorów. W obradach dominowała przede wszystkim wymiana doświadczeń z działalności na rzecz seniorów z różnych środowisk. Przedstawiono dobre praktyki konstruktywnej współpracy, ciekawe formaty projektów wspierających najstarszych obywateli, nowe trendy w myśleniu o potrzebach osób starszych i sposobach reagowania na nie.
Radę Seniorów z Serocka reprezentowali: Maria Wal, Bożenna Zalewska, Zdzisław Hirsz i Stefan Woźniak

Wystąpienia gości specjalnych:

Stefan Kołucki – dyrektor Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Roman Biskupski – reprezentujący Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów

Przemysław Wiśniewski – Fundacja Zaczyn, pismo ”Polityka Senioralna” – Kolejny rok w Polityce Senioralnej w wymiarze systemowym, regionalnym i lokalnym.

Michał Landowski – Wiceprezydent Pruszkowa – Realna polityka senioralna w wymiarze lokalnym na przykładzie Pruszkowa.

Wystąpienia tematyczne

Hanna Szymańska, Mirosława Zgódka – Wiśniewska, Stowarzyszenie Nasz Drobin – Niech zobaczą naszą aktywność. Rezultaty projektu Stowarzyszenia Nasz Drobin „Drobniej ma sens”

Elżbieta Banasiak, Przewodnicząca Rady Seniorów w Górze Kalwarii – Rada Seniorów i mieszkańcy 60+ z terenów wiejskich.

Magdalena Foryś, Fundacja Zaczyn – Senior i narzędzia cyfrowe? Skuteczna edukacja cyfrowa na przykładzie działań Fundacji Zaczyn

Krzysztof Łebkowski, Przewodniczący Rady Seniorów w Zielonce – Nieuświadomione uświadomić. Czym jest teatr legislacyjny?

Obiad sieciujący – dyskusja uczestników, wymiana informacji

Wydarzenie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kongres przygotowany przez Fundację Zaczyn i Stowarzyszenie Nasz Drobin

Zdjęcia: Zdzisław Hirsz i Stefan Woźniak