Mazowiecki Biuletyn Informacyjny – Warszawa 2016

Słowo wstępne Mazowieckiego Biuletynu Informacyjnego

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje wiele różnorodnych działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych. Jedna z nich skupia osoby starsze, które stanowią ponad 20% społe­czeństwa w regionie, a w najbliższych latach liczba ta będzie sukcesywnie wzrastała. Sytuacja ta jest dla nas wyzwaniem, któremu staramy się sprostać przy współpracy z samorządami lokalnymi i orga­nizacjami pozarządowymi. Ważnym zadaniem polityki senioralnej jest gromadzenie i wymiana infor­macji o działaniach podejmowanych na rzecz seniorów przez instytucje i organizacje mające w swo­ich kompetencjach zadania dla tej grupy wiekowej w gminach i po wiatach Mazowsza.

To dzięki działaniom lokalnym mogą być rozwiązywane różne problemy wynikające z wieku i utraty samodzielności. Poprzez zaangażowanie i często również determinację w działaniach oddolnych samych seniorów na Mazowszu powstają kolejne gminne rady seniorów, rozwija się ruch uniwersytetów trzeciego wieku oraz kluby seniora.

Samorząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej w swoich przedsięwzięciach buduje platformy współpracy sku­piające działania lokalne w strukturach regionalnych. Samorządowa polityka senioralna jest miejscem pokazującym co się dzieje i będzie działo na Mazowszu.

Dziękując Państwu za dotychczasową współpracę, zapraszam do wspólnego dialogu nad dalszym rozwojem polityki senioralnej na Mazowszu.

Elżbieta Lanc
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego