Założenia do budżetu na 2020

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do zaproponowanego porządku obrad sesji Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosił zmianę, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektu uchwały, dotyczącego  przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2020r. Po przyjęciu zmienionego porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2019/2020. W związku z ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022. Do udziału w programie jest uprawniona każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zakwalifikuje się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock. Warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Następnie wypełniając wymóg ustawowy Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

W kolejnym punkcie Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”  w Szadkach działającego w ramach struktury organizacyjnej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie  wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem  roku  budżetowego 2019. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 zostały ustalone dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka” na kwotę 172.011,76 zł.

W dalszej części sesji radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034 oraz zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock są spowodowane m.in. zwiększeniem planu dochodów o kwotę 726.300 zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze porozumienia, prowadzenia zadań publicznych, dotyczących bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w roku 2020 w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego oraz letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych.  

Rada Miejska wyraziła również zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze porozumienia, prowadzenia zadania w zakresie organizacji publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2020r., polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokajania potrzeb transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76.275 zł na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Z inicjatywy Burmistrza Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Podjęcie uchwały ma na celu zmianę wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zaproponowane nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 25.10.2019 r.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. W regulaminie określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Serock, na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza i gospodarce wodnej, realizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2020 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Założenia do budżetu na 2020 rok – TUTAJ.

W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na 2020r., który został jednomyślnie przyjęty przez Radę Miejską.
Rada Miejska rozpatrzyła również skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock, uznając skargę za bezzasadną.


Relacja z sesji – TUTAJ.
                                   

autor: Referat Organizacyjno- Prawny