Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 69/379/23 w sprawie „Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów >>Mazowsze dla Seniorów 2023<<” (dalej: Instrument). Cel Instrumentu aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym Działanie polega na udzieleniu gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorówniebędące inwestycją.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 23 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego najpóźniej 17 lutego 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski, z wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po dwa wnioski na każdą dzielnicę. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w „Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów >>Mazowsze dla Seniorów 2023<<”. Regulamin oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków określone zostały w uchwale nr 69/379/23.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 30 000 zł.

Uwaga! W ramach tegorocznej edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej jedynie w formie dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.