Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku

W dniu 30 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 313/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”.

Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym obszary działań, cele i kierunki oraz planem dalszego działania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.

Tendencje demograficzne, skutkujące wzrostem liczby osób starszych powodują, że wzrasta zainteresowanie osobami starszymi wśród seniorów oraz organizacji pozarządowych. Tworzenie warunków sprzyjających społecznej integracji seniorów oraz zmniejszenie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym to główne cele programu. Odpowiadają one oczekiwaniom większości społeczności seniorów, stanowiąc wyzwanie dla całej społeczności serockiej i wszystkich organizacji działających na obszarze gminy. (sw)