Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027

Przedstawiony projekt serockiego programu Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027  jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym odpowiednią koordynację działań, która jest niezbędna, aby osiągać zakładane cele w sposób efektywny oraz zapewnić seniorom wysoką jakość życia i podtrzymać ich aktywność w różnych dziedzinach obszaru działań.

Tendencje demograficzne, skutkujące wzrostem liczby osób starszych powodują, że wzrasta zainteresowanie osobami starszymi nie tylko wśród seniorów ale także organizacji pozarządowych. Tworzenie warunków sprzyjających społecznej integracji seniorów oraz zmniejszenie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym to główne cele programu. Odpowiadają one oczekiwaniom większości społeczności seniorów, stanowiąc wyzwanie dla całej społeczności serockiej i wszystkich organizacji działających na obszarze gminy. (sw)

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza uwag załączonego tutaj.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres e-mail: spp-nadzieja@wp.pl