Strategii Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 – uchwalona

UCHWAŁA NR 780/LXXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 — Serocczanie 60+”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 -Serocczanie 60+” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Uchwała nr 780/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Serocku (kliknij na tekst)